Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Abonnee: De (rechts)persoon met wie WPX een overeenkomst heeft gesloten.
 2. Diensten: De door WPX te verlenen diensten zoals beschreven op https://www.wpx.nl, waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het systeem via een browser uitsluitend met het doel de Website op te zetten en te onderhouden, en de hosting van de website.
 3. Gebruikersnaam: De gebruikersnaam met bijbehorende toegangscode waarmee abonnee toegang krijgt tot de diensten.
 4. WPX: Dienst van WPX, gevestigd in Arnhem.
 5. Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen WPX en abonnee op grond waarvan WPX aan abonnee diensten verleent.
 6. Systeem: Door WPX beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website), schrijfruimte en de website waarmee zij aan abonnee de diensten verleent.
 7. WPX-site: De website www.wpx.nl.
 8. Website: De door abonnee beheerde website.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen WPX en abonnee.
 2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van abonnee of van derden wordt door WPX uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. WPX is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 4. Indien abonnee de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat WPX tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van WPX zijn vrijblijvend en kunnen binnen zeven (7) werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. De overeenkomst tussen WPX en abonnee komt tot stand door te klikken op de Bestel-knop in de laatste stap van het registratieproces op de website van WPX.
 3. WPX heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële abonnee te weigeren.

Artikel 4 – Rechten en verplichtingen WPX

 1. WPX spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
 2. WPX behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de diensten. WPX zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 3. Indien abonnee niet akkoord wenst te gaan met een wijziging van de diensten zoals genoemd in het voorgaande lid, is abonnee gerechtigd binnen dertig (30) werkdagen na de kennisneming daarvan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen.
 4. WPX kan de diensten mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de overeenkomst. Indien abonnee gebruik wenst te maken van deze modules dient zij hierover nadere afspraken te maken met WPX.
 5. WPX verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin abonnees worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de diensten van WPX. Tenzij abonnee aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de abonnee gedurende de looptijd van deze overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 5 – Rechten en verplichtingen abonnee

 1. Abonnee verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de diensten te gebruiken voor het opzetten van één Website zoals beschreven op https://www.wpx.nl.
 2. Abonnee is verantwoordelijk voor alle gebruik van de diensten.
 3. Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van back-ups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.
 4. Abonnee dient bij het aangaan van de overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan abonnee worden gevraagd tijdens het registratieproces. Abonnee dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk door te geven.
 5. Abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door WPX mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal abonnee bij het gebruik van de diensten:
  • geen gegevens plaatsen op het systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
  • geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
  • niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
  • zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
  • geen op het systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
  • niet op een zodanige wijze gebruik maken van de diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de diensten kan worden toegebracht;
  • zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van) de diensten aan derden. Abonnee zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
  • alle aanwijzingen van WPX die worden gegeven in verband met het gebruik van haar diensten opvolgen.
 6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst behoudt WPX zich het recht voor haar verplichtingen jegens abonnee op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 5.5, zonder dat WPX tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 6 – Prijzen en betaling

 1. Tenzij op https://www.wpx.nl anders is vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in euro’s en exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
 2. Het is mogelijk WPX kosteloos uit te proberen. Indien abonnee na of tijdens de proefperiode kiest voor een betaald abonnement worden de verschuldigde kosten jaarlijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Alle facturen zullen door abonnee via automatische incasso of overschrijving worden voldaan.
 3. WPX is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan abonnee met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.
 4. Indien abonnee niet akkoord wenst te gaan met een door WPX kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is abonnee gerechtigd binnen dertig (30) werkdagen na de kennisgeving daarvan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van WPX genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.
 5. Indien abonnee de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal abonnee, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien abonnee na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval abonnee naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
 6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst, is WPX bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de dienst op te schorten zonder jegens abonnee tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten berusten bij WPX respectievelijk bij haar licentiegevers.
 2. Abonnee verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 8 – Privacy

 1. Abonnee stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals neergelegd in het privacy statement van WPX.

Artikel 9 – Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst voor een proefabonnement wordt aangegaan voor de duur van en eindigt van rechtswege na twee weken.
 2. Indien abonnee tijdens of na de proefperiode kiest voor voortzetting van het abonnement wordt de overeenkomst, afhankelijk van het type abonnement, verlengd met twaalf (12) maanden. Na deze periode wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend met twaalf (12) maanden verlengd.
 3. De overeenkomst wordt voor één (1) jaar aangegaan en wordt daarna steeds stilzwijgend met één (1) jaar verlengd, tenzij WPX de overeenkomst schriftelijk of per e-mail opzegt voor het einde van een periode, welke opzegging zonder reden en motivering mag plaatsvinden.
 4. Bij het uitblijven van een tijdige schriftelijke opzegging uiterlijk een maand voor het einde van de termijn wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de lopende termijn.
 5. Indien abonnee een consument is, wordt in afwijking van het vorige lid de Overeenkomst na de eerste termijn omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Facturatie gebeurt dan tegen dezelfde periodes als in de eerste termijn. Abonnee mag deze dan op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.
 6. WPX en abonnee zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;
  • indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • abonnee (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  • Abonnee onder curatele of bewind is gesteld, dan wel WPX haar activiteiten staakt of liquideert.
 7. Ongeacht het overige bepaalde in deze overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze overeenkomst doorlopen:
  • openstaande betalingen;
  • intellectuele eigendomsrechten;
  • aansprakelijkheid.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en overmacht

 1. WPX is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van abonnee of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten.
 2. WPX is nimmer aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten indien, volgens de abonnee, een algemene WPX layout te veel overeenkomsten vertoont met de layout die door de abonnee is gemaakt.
 3. De aansprakelijkheid van WPX jegens abonnee, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door abonnee op grond van de overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.
 4. Abonnee zal WPX en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door abonnee van de diensten.
 5. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van WPX of haar hoogste leidinggevend personeel.
 6. WPX is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van WPX en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
 7. Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft abonnee het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat WPX tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 11 – Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Arnhem bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomst tussen partijen.
 3. Abonnee is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WPX aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar abonnee onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. WPX is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. Abonnee verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht. In het geval van een dergelijke overdracht heeft abonnee, indien hij zich hier niet in kan vinden, het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail op te zeggen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.